Institucije in pristojnosti

Institucije, ki pokrivajo področje izobraževanja mladih:Ministrstvo za šolstvo in šport (MŠŠ)

MŠŠ je organ državne uprave, pristojen za upravne in strokovne naloge s področij predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, nižjega in srednjega poklicnega ter srednjega strokovnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, višjega strokovnega izobraževanja, izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, izobraževanja odraslih ter športa

 

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVZT)

MVZT je organ državne uprave, pristojen za naloge s področij visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na področjih, ki ne sodijo v delovna področja drugih ministrstev, ter usklajevanja dela na področju informacijske družbe.

 

Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije

Sklad izvaja štipendijsko politiko in dodeljuje sredstva za vlaganja v človeške vire za večjo zaposljivost, konkurenčnost, prenos znanja in povezovanje izobraževalnega sistema s potrebami trga dela. Sklad dodeljuje štipendije in kredite za študij doma in v tujini dijakom in študentom z namenom lažjega dostopa do izobraževanja, sofinancira sodelovanja vrhunskih domačih in tujih strokovnjakov z namenom spodbujanja prenosa znanja iz znanstveno raziskovalne sfere v gospodarstvo, dodeljuje finančne spodbude podjetjem in njihovim zaposlenim z namenom dviga izobrazbene ravni in usposobljenosti zaposlenih ter dodeljuje druge finančne spodbude, namenjene razvoju človeških virov.

 

Nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu

Agencija opravlja strokovne in razvojne naloge v visokem šolstvu in regulatorne naloge za zunanje zagotavljanje kakovosti visokega šolstva in višjega strokovnega izobraževanja. Zunanje zagotavljanje kakovosti vključuje akreditacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov, vključno z zunanjo evalvacijo. Agencija opravlja z zakonom določene naloge v javnem interesu, da bi zagotovila trajno, strokovno in neodvisno pomoč pri zagotavljanju in razvoju kakovosti v visokem šolstvu.Pišite nam

* Obvezen vnos.

** Za namene ozaveščenja o problematiki