Pravice in zakonodaja

  • Stanovanjski zakon med drugim ureja pogoje za načrtovanje stanovanj, stanovanjska najemna razmerja, gradnjo in prodajo novih stanovanj, pomoč pri pridobitvi in pri uporabi stanovanja, pristojnosti in naloge države na stanovanjskem področju ter pristojnosti in naloge občin na stanovanjskem področju.
  • Zakon o nacionalni stanovanjski varčevalni shemi in subvencijah mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja določa nacionalno stanovanjsko varčevalno shemo kot sistemsko podlago za vzpodbujanje dolgoročnega stanovanjskega varčevanja, povečanje obsega ugodnega dolgoročnega stanovanjskega kreditiranja ter subvencije mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja ter s sistemom državnih premij omogoča in zagotavlja državljanom ugodno dolgoročno varčevanje s pravico do nizko obrestovanih bančnih dolgoročnih stanovanjskih posojil.
  • Zakon o nepremičninskem posredovanju  med drugim določa nepremičninskim družbam in nepremičninskim posrednikom pogoje za opravljanje posredovanja v prometu z nepremičninami; določa pravila za varno in skrbno poslovanje pri nepremičninskem posredovanju, ki so jih nepremičninske družbe in nepremičninski posredniki dolžni upoštevati pri svojem delu; določa pristojnosti ministrstva, pristojnega za posredovanje v prometu z nepremičninami.
  • Zakon o prostorskem načrtovanju med drugim ureja prostorsko načrtovanje kot del urejanja prostora,  opremljanje stavbnih zemljišč ter vzpostavitev in delovanje prostorskega informacijskega sistema.
  • Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor določa prostorske ureditve državnega pomena, ureja vsebino in postopek priprave državnega prostorskega načrta, ter določa način, kako se ta postopek vodi skupaj s postopkom celovite presoje vplivov na okolje in postopkom presoje vplivov na okolje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, ter postopkom presoje sprejemljivosti v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave.


Pišite nam

* Obvezen vnos.

** Za namene ozaveščenja o problematiki