Institucije in pristojnosti

Institucije, ki pokrivajo področje stanovanj:

 

Stanovanjski sklad Republike Slovenije

Stanovanjski sklad je javni finančni in nepremičninski sklad, ustanovljen za financiranje in izvajanje nacionalnega stanovanjskega programa, spodbujanje stanovanjske gradnje, prenove in vzdrževanja stanovanj in stanovanjskih stavb. Sklad

  • daje dolgoročna posojila z ugodno obrestno mero fizičnim in pravnim osebam za pridobivanje neprofitnih najemnih stanovanj;
  • daje dolgoročna posojila z ugodno obrestno mero fizičnim osebam za pridobivanje lastnih stanovanj in stanovanjskih stavb z nakupom, gradnjo ali za vzdrževanje in rekonstrukcijo stanovanj in stanovanjskih stavb;
  • investira v gradnjo stanovanj in stavbna zemljišča;
  • daje pomoč pri odplačevanju posojil;
  • posluje z nepremičninami z namenom zagotavljanja javnega interesa;
  • zagotavlja finančne spodbude za dolgoročno stanovanjsko varčevanje, zlasti v obliki premij za hranilne vloge fizičnih oseb;
  • spodbuja različne oblike zagotavljanja lastnih in najemnih stanovanj: z rentnim odkupom stanovanj in njihovim oddajanjem v najem, s prodajo stanovanj na časovni zakup (lizing), s sovlaganjem z javnimi ali zasebnimi investitorji in podobno.

 

Geodetska uprava Republike Slovenije

Geodetska uprava skrbi za osnovne podatke o prostoru in nepremičninah v urejenih zbirkah podatkov ter zagotavlja storitve, povezane z evidentiranjem sprememb v prostoru in na nepremičninah. Poleg tega izvaja koordinacijsko vlogo na področju nepremičninskega sistema in prostorske podatkovne infrastrukture ter v sodelovanju z Ministrstvom za finance uvaja množično vrednotenje nepremičnin, katerega namen je zagotoviti temelje za uspešno in učinkovito upravljanje z nepremičninami,  podatke za objektivno in celovito obdavčenje nepremičnin ter izboljšanje učinkovitosti trga z nepremičninami.

 

Lokalne skupnosti

Lokalne skupnosti so lahko lastnice različnih vrst nepremičnin, med drugim tudi stanovanj. Med njihove pristojnosti pod tem naslovom spada oblikovanje in uresničevanje stanovanjske politike v lokalnem okolju, upravljanje s stanovanjskimi nepremičninami v njihovi lasti, določanje obsega neprofitnih stanovanj ter podeljevanje subvencij za najemnine in prve nakupe stanovanj.Ministrstvo za okolje in prostor (MOP)

MOP je organ državne uprave, pristojen za upravne naloge s področij varstva okolja, trajnostnega razvoja, prostorskega razvoja, stanovanjske politike, prostorskega načrtovanja, varovanja nacionalne, regionalne in lokalne prepoznavnosti prostora, arhitekture in krajine ter razvoja sodobne arhitekture.Inšpektorat Republike Slovenije za okolje

Inšpektorat je organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor, ki opravlja nadzor nad izvajanjem oz. spoštovanjem predpisov s področja Ministrstva. V tem okviru Inšpektorat predvsem izvaja nadzor nad graditvijo objektov in gradbenih konstrukcij, izpolnjevanjem bistvenih zahtev za objekte, stanovanjskimi zadevami in geodetskimi dejavnostmi.

Pišite nam

* Obvezen vnos.

** Za namene ozaveščenja o problematiki