Institucije in pristojnosti

/podstran je še v pripravi/

 

Institucije, ki pokrivajo področje zaposlovanja mladih:

 

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ)

ZRSZ je ena osrednjih institucij na področju zaposlovanja in trga dela. Ukvarja se s posredovanjem zaposlitev, zaposlitvenim svetovanjem, izvajanjem karierne orientacije, izvajanjem zavarovanj za primer brezposelnosti, izvajanjem ukrepov aktivne politike zaposlovanja, izdajanjem delovnih dovoljenj, zaposlovanjem tujcev, izdelavo strokovnih gradiv s področja svoje dejavnosti ter z informiranjem o trgu dela.

 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ) 

MDDSZ je organ državne uprave, pristojen za naloge s področij položaja, pravic in obveznosti delavcev pri delu in iz dela, sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja, kolektivnih pogodb in urejanja odnosov s socialnimi partnerji, politike zaposlovanja doma in v tujini, preprečevanja dela in zaposlovanja na črno, zavarovanja za čas brezposelnosti, položaja in celovitega družbenega varstva invalidov, mladine, otrok in družine, štipendiranja in poklicnega izobraževanja, varstva pri delu, družinske in demografske politike, socialnega varstva in socialnega skrbstva, družbene pomoči ogroženim posameznikom, družinam in skupinam prebivalstva, usposabljanja otrok z motnjami v razvoju in varstva oseb, ki ne morejo same skrbeti zase, varstva in pravic vojnih veteranov, vojnih invalidovin in žrtev vojn ter obnovoe in vzdrževanja grobov in grobišč vojnih veteranov in žrtev vojn.

 

Inšpektorat Republike Slovenije za delo (ID) 

ID je upravni organ v sestavi Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, pristojen za opravljanje nadzorstva nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov, kolektivnih pogodb in splošnih aktov, ki urejajo delovna razmerja, plače in druge prejemke iz delovnega razmerja, zaposlovanje delavcev doma in v tujini, sodelovanje delavcev pri upravljanju, stavke ter varnost delavcev pri delu.

 

Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije

Sklad izvaja štipendijsko politiko in dodeljuje sredstva za vlaganja v človeške vire za večjo zaposljivost, konkurenčnost, prenos znanja in povezovanje izobraževalnega sistema s potrebami trga dela. Sklad dodeljuje štipendije in kredite za študij doma in v tujini dijakom in študentom z namenom lažjega dostopa do izobraževanja, sofinancira sodelovanja vrhunskih domačih in tujih strokovnjakov z namenom spodbujanja prenosa znanja iz znanstveno raziskovalne sfere v gospodarstvo, dodeljuje finančne spodbude podjetjem in njihovim zaposlenim z namenom dviga izobrazbene ravni in usposobljenosti zaposlenih ter dodeljuje druge finančne spodbude, namenjene razvoju človeških virov.

Pišite nam

* Obvezen vnos.

** Za namene ozaveščenja o problematiki