Pravice in zakonodaja

/podstran je še v pripravi/

 

V zakonodaji Republike Slovenije področje zaposlovanja in socialne varnosti mladih urejajo naslednji predpisi:

 

Delovna razmerja in pravice iz dela

 

Zakon o delovnih razmerjih

Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov 

Zakon o zajamčenih osebnih dohodkih 

Zakon o minimalni plači

Zakon o varnosti in zdravju pri delu 

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 

Zakon o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji 

Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju 

Zakon o Javnem jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije

 

Trg dela in zaposlovanje

 

Zakon o urejanju trga dela 

Zakon o delnem povračilu nadomestila plače 

Zakon o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa 

Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (ZNPK-C)

Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno 

Zakon o socialnem podjetništvu 


Socialna varnost

 

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev 

Zakon o socialnem varstvu 

(popravek 1)

(popravek 2)

Zakon o socialnovarstvenih prejemkih 

Zakon o posebnem dodatku za socialno ogrožene

Zakon o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji
 

 

 

Pišite nam

* Obvezen vnos.

** Za namene ozaveščenja o problematiki